Incercam sa cautam si recomandam pentru dumneavoastra profesionisti in diverse domenii. Recomandarea de astazi este:

Safety Concept Consulting este o companie prestatoare de servicii integrate de consultanta SSM si PSI, ce activează pe piața românească.
Safety Concept Consulting colaborează cu persoane fizice si juridice, oferind servicii de securitate – sănătate in munca si prevenirea – stingerea incendiilor, în concordanță cu cele mai recente norme in vigoare.
Expertii nostrii au o vasta experienta in SSM si PSI pe piata din Romania, beneficiind de pregatire specifica si reinnoiri constante ale cunostiintelor in cocordanta cu actualizarile legilor. Instruirea tehnica si experienta sunt dublate de eleganta cu care ne gestionam relatiile cu partenerii nostrii. Cu Safety Concept Consulting puteti beneficia de servicii de expertiza, consultana in privinta optiunilor disponibile si recomandari concrete bazate pe nevoile, bugetul si specificul proiectului dumneavoastra.

IMG_20160615_175818
Servicii PSI

Documentatie pe linie de situatii de urgenta

intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu;
• intocmirea planurilor de depozitare a marfurilor (unde este cazul)
• intocmire planuri de interventie
• fisa de instruire (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor)
• instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor;
• emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor: responsabilitati, lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise;
• tematici pentru instruire (tematica insttruire introductiv generala, tematica instruire la locul de munca, tematica instruire periodica)
• formulare (fisa de obiectiv, registre de mentenanta instalatii de alarmare, instaltii de stimgere, evidenta permise de lucru cu foc
• procedura de evacuare;
Asistenta pe linie de situatii de urgenta

Participarea efectiva la efectuarea simularior privind modul de actionare si de evacuare in cazul unei situatii de urgenta:
• stabilirea periodicitatii instruirii pentru fiecare loc de munca;
• completarea fiselor individuale de situatii de urgenta;
• consultanta pe linie de situatii de urgenta privind organizarea apararii impotriva incendiilor din cadrul unitatii;
• consultanta privind etichetarea spatiilor cu indicatoare de securitate privind evacuarea personalului si a instalatiilor de alarmare si de stingere a incendiilor;
• consultanta privind dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;
• participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente);
• realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

Servicii SSM

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
2. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
4. propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului;
6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
10. evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;
12. evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
15. informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
16. evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca;
17. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
18. urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
19. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;
20. întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;
21. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
22. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
23. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
24. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;
25. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
26. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
27. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
28. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
(2) Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din lege.

https://stirideprahova.ro/wp-content/uploads/2016/06/IMG_20160615_180431.jpghttps://stirideprahova.ro/wp-content/uploads/2016/06/IMG_20160615_180431-150x150.jpgstiriphhomeconsultanta,Ploiest,protectia muncii,psi,ssm  Incercam sa cautam si recomandam pentru dumneavoastra profesionisti in diverse domenii. Recomandarea de astazi este: Safety Concept Consulting este o companie prestatoare de servicii integrate de consultanta SSM si PSI, ce activează pe piața românească. Safety Concept Consulting colaborează cu persoane fizice si juridice, oferind servicii de securitate - sănătate in...